نصب و راه اندازی

ما تجربه گسترده ای از پروژه های نصب و راه اندازی تجهیزات داریم. رویه های مربوط به نصب و راه اندازی به طور خاص برای هر قطعه از تجهیزات تعریف شده است و همه پرسنل ما مهارت های لازم برای کار را دارند. آنها در زمینه برنامه ریزی، هماهنگی، مدیریت، نظارت و بازرسی و همچنین آموزش پرسنل عملیاتی آموزش دیده اند. ما قول می دهیم که خدمات نصب و راه اندازی ما فناوری مورد نظر و/یا فرآیندهای تولید کارآمد مورد نیاز شما را ارائه نماییم لطفا با ما تماس بگیرید.