• برگزاري دوره ها، سمينارهاي تخصصي در حيطه برق، اتوماسيون و مانيتورينگ صنعتي و ابزاردقيق

IRANIAN GAS TRUNK PIPELINE (IGAT VI)

  • شركت ملي مهندسي و توسعه گاز
  • ( PLC for Control System (Shalamcheh Metering