• برگزاري دوره ها، سمينارهاي تخصصي در حيطه برق، اتوماسيون و مانيتورينگ صنعتي و ابزاردقيق

خريد اقلام جهت پروژه ايستگاه تقويت فشار گاز درود 3

  • مسير البرز (IOOC)
  • PCS ,CSS, C.S.S Detector, Junction Box and
    Accessories ,PMS